Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810466
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5763373
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451099
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195665
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141218
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694706
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628248
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498658