Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791643
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5604362
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3435088
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190570
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139907
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689050
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626554
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489223