Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751428
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5093518
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347896
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162940
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133472
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672935
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620190
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414697